Pytanie w sprawie xaml, wpf, c# – Rozpocznij animację po zmianie ContentControl.Content

4

Próbuję uruchomić animację, gdy kontrola treści, taka jak Button lub ContentControl, zmienia jej zawartość. Moje pierwsze myśli były następujące:

    <ContentControl x:Name="ContentElement">
      <ContentControl.Style>
        <Style TargetType="ContentControl">
          <Setter Property="Template">
            <Setter.Value>
              <ControlTemplate TargetType="ContentControl">
                <ContentPresenter x:Name="Content">
                  <ContentPresenter.Triggers>
                    <EventTrigger RoutedEvent="WHATGOESHERE">
                      <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource MyAnimation}" Storyboard.TargetName="Content"/>
                    </EventTrigger>
                  </ContentPresenter.Triggers>
                </ContentPresenter>
              </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
          </Setter>
        </Style>
      </ContentControl.Style>

      <Button Content="Hello"/>
    </ContentControl>

Ale nie wiem, które zdarzenie jest uruchamiane po zmianie / aktualizacji ContentPresentera. Jakieś pomysły?

Twoja odpowiedź

2   odpowiedź
10

static class ContentControlExtensions
{
  public static readonly DependencyProperty ContentChangedAnimationProperty = DependencyProperty.RegisterAttached(
    "ContentChangedAnimation", typeof(Storyboard), typeof(ContentControlExtensions), new PropertyMetadata(default(Storyboard), ContentChangedAnimationPropertyChangedCallback));

  public static void SetContentChangedAnimation(DependencyObject element, Storyboard value)
  {
    element.SetValue(ContentChangedAnimationProperty, value);
  }

  public static Storyboard GetContentChangedAnimation(DependencyObject element)
  {
    return (Storyboard)element.GetValue(ContentChangedAnimationProperty);
  }

  private static void ContentChangedAnimationPropertyChangedCallback(DependencyObject dependencyObject, DependencyPropertyChangedEventArgs dependencyPropertyChangedEventArgs)
  {
    var contentControl = dependencyObject as ContentControl;
    if (contentControl == null)
      throw new Exception("Can only be applied to a ContentControl");

    var propertyDescriptor = DependencyPropertyDescriptor.FromProperty(ContentControl.ContentProperty,
      typeof (ContentControl));

    propertyDescriptor.RemoveValueChanged(contentControl, ContentChangedHandler);
    propertyDescriptor.AddValueChanged(contentControl, ContentChangedHandler);
  }

  private static void ContentChangedHandler(object sender, EventArgs eventArgs)
  {
    var animateObject = (FrameworkElement) sender;
    var storyboard = GetContentChangedAnimation(animateObject);
    storyboard.Begin(animateObject);
  }
}

a następnie w XAML:

    <ContentControl Content="{Binding SelectedViewItem}">
      <extensions:ContentControlExtensions.ContentChangedAnimation>
        <Storyboard>
          <ThicknessAnimation To="0" From="30,0,-30,0" Duration="0:0:0.3" Storyboard.TargetProperty="Margin"/>
        </Storyboard>
      </extensions:ContentControlExtensions.ContentChangedAnimation>
    </ContentControl>

Jest dużo łatwiejszy i krótszy niż nowa kontrola.

Jeśli zmieniszDependencyObject objaśnienia wGet.. iSet... metody doContentControl, nie musisz wykonywać sprawdzania typu w metodzie wywołania zwrotnego. gregsdennis
Doskonały przykład, miły i prosty .... dla nowych devs WPF może po prostu warto dodać xmlns: behavior = "clr-namespace: <twoja przestrzeń nazw aplikacji>" na początku XAML ..... Monty
@ EmperorAiman ​​masz rację, zmieniłem to, dziękuję :) Snicker
To nie jest zachowanie, to własność dołączona. Winger Sendon
1

jest RoutedEvent dla EventTriggers). Jednak biorąc pod uwagę, że masz do czynienia z kontrolką niestandardową, możesz przesłonić metadane właściwości Treść i podać własne wywołanie zwrotne w formancie.

Może to dotyczyć tego, czego szukasztutaj

Oczywiście stworzył zdarzenie CLR, aby propagować zmiany treści na zewnątrz; możesz również zrobić to samo, używając zamiast tego RoutedEvent.

Dodatkowy odczyt na OverrideMetadatatutaj

Powiązane pytania