Pytanie w sprawie jfreechart, pie-chart, java – Jak wyświetlić wykres kołowy na stronie jsp?

0
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<%@ page import="java.awt.*"%>
<%@ page import="java.io.*"%>
<%@ page import="org.jfree.chart.*"%>
<%@ page import="org.jfree.chart.entity.*"%>
<%@ page import="org.jfree.data.general.*"%>

<%
  DefaultPieDataset pieDataset = new DefaultPieDataset();
  pieDataset.setValue("JavaWorld", new Integer(75));
  pieDataset.setValue("Other", new Integer(25));
  JFreeChart chart = ChartFactory.createPieChart("Sample Pie Chart",pieDataset,true,true,false);
%>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Pie Chart</title>
</head>
<body>
  <IMG SRC="piechart.png" WIDTH="600" HEIGHT="400" BORDER="0"
    USEMAP="#chart">
</body>
</html>

Wyjście do tego jest pustym ekranem, nie wyrzucił żadnego wyjątku ..

Jak mogę wyświetlić wykres kołowy na tej stronie?

Z góry dziękuję.

@ gobernador: Najpierw umyj oczy i spróbuj przeczytać pytanie. anoop
Czy to pytanie java? Dla mnie wygląda to na HTML. gobernador
Czy to coś innego niż inne pytanie, które zadałeś? Cameron Skinner

Twoja odpowiedź

2   odpowiedź
0

..... W serwletu ....

public void getPieChart() {

    DefaultPieDataset pieDataset = new DefaultPieDataset();
  pieDataset.setValue("JavaWorld", new Integer(75));
  pieDataset.setValue("Other", new Integer(25));

    JFreeChart chart = ChartFactory.createPieChart("Discounts Used by Category ", data, true, true, false);
    //chart.setBackgroundPaint(new Color(222, 222, 255));
      final PiePlot plot = (PiePlot) chart.getPlot();
      plot.setBackgroundPaint(Color.white);
      plot.setCircular(true);

    try {

      final ChartRenderingInfo info = new ChartRenderingInfo(new StandardEntityCollection());
      final File file1 = new File(getServletContext().getRealPath(".") + "/images/charts/piechart.png");

      ChartUtilities.saveChartAsPNG(file1, chart, 600, 400, info);
    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e);

    }
  }

..... na stronie html ......

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Pie Chart</title>
</head>
<body>
  <IMG SRC="piechart.png" WIDTH="600" HEIGHT="400" BORDER="0"
    USEMAP="#chart">
</body>
</html>

.................................................. ..........................

...................... Lub używając tylko strony jsp ........

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<%@ page import="java.awt.*"%>
<%@ page import="java.io.*"%>
<%@ page import="org.jfree.chart.*"%>
<%@ page import="org.jfree.chart.entity.*"%>
<%@ page import="org.jfree.data.general.*"%>

<%

      DefaultPieDataset pieDataset = new DefaultPieDataset();
    pieDataset.setValue("JavaWorld", new Integer(75));
    pieDataset.setValue("Other", new Integer(25));

      JFreeChart chart = ChartFactory.createPieChart("Discounts Used by Category ", data, true, true, false);
      //chart.setBackgroundPaint(new Color(222, 222, 255));
        final PiePlot plot = (PiePlot) chart.getPlot();
        plot.setBackgroundPaint(Color.white);
        plot.setCircular(true);

      try {

        final ChartRenderingInfo info = new ChartRenderingInfo(new StandardEntityCollection());
        final File file1 = new File(getServletContext().getRealPath(".") + "/images/charts/piechart.png");

        ChartUtilities.saveChartAsPNG(file1, chart, 600, 400, info);
      } catch (Exception e) {
        System.out.println(e);

      }
    }
%>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Pie Chart</title>
</head>
<body>
  <IMG SRC="piechart.png" WIDTH="600" HEIGHT="400" BORDER="0"
    USEMAP="#chart">
</body>
</html>
1

 ChartUtilities.saveChartAsJPEG(new File(path/piechart.png"),chart,400, 300);

i wtedy

posługiwać się

<IMG SRC=path/"piechart.png" WIDTH="600" HEIGHT="400" BORDER="0"
    USEMAP="#chart">

** Inny sposób jest omówiony w **Jak wyświetlić wykres liniowy za pomocą JFreeChart w jsp?

protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {

    response.setContentType("image/png");
    ServletOutputStream os = response.getOutputStream();
    ImageIO.write(getChart(request), "png", os);
    os.close();
  }

private RenderedImage getChart(HttpServletRequest request) {
    String chart = request.getParameter("chart");
    // also you can process other parameters like width or height here
    if (chart.equals("myDesiredChart1")) {
      JFreeChart chart = [create your chart here];
      return chart.createBufferedImage(width, height)
    }

i wyświetl jako

<img src="/ChartDrawerServlet?chart=myDesiredChart1&width=..and other processed parameters" ..>

zobacz odpowiedź Martina Lazaratutaj

Powiązane pytania